Alapító Okirat

z egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján

 

a VADKACSA

Leányfalui Gyermek Víziflotta Egyesület

(rövidítve: Vadkacsa Egyesület)

 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya

 

2004. március 1.

 

Általános rendelkezések

 

1.           Az Egyesület neve:

 

VADKACSA Leányfalui Gyermek Víziflotta Egyesület .                  

új           VADKACSA Leányfalui Gyermek Víziflotta Közhasznú Egyesület  

              Rövidítve:    Leányfalui Víziflotta Egyesület

új           Rövidítve:    VADKACSA Egyesület    

 

2.           Az Egyesület székhelye: 

             

              2016 Leányfalu, Erkel köz 5.

             

              Fióktelepe:

1089 Budapest, Visi Imre u. 4.

új           1097 Budapest, Gyáli út 30/B.

 

3.           Az Egyesület jogállása:

 

3.1     Az Egyesület a tagjai által önkéntesen létrehozott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkező, demokratikus, önkormányzati elven alapuló, önálló költségvetéssel rendelkező, az 1989. évi II. törvény rendelkezéseinek megfelelően alakult társadalmi szervezet.

 

3.2     A VADKACSA Leányfalui Gyermek Víziflotta Egyesület a nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé és kezdi meg tevékenységét. Az Egyesület politikai tevékenységet egytáltalán nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, képviselő jelöltet nem állít.

 

4.           Az Egyesület célja

 

Leányfalui vízisport bázis létrehozása, fejlesztése, folyamatos működtetése, amely hivatott biztosítani

 

– a flottába belépő gyermekek közösségi életre nevelését,

fizikai és szellemi fejlődésük elősegítését,

– vízijártassági ismeretek elsajátítását,

– folyamatos sportolási és szórakozási lehetőségek biztosítását,

– szervezett vízitúrákon való részvétel lehetőségét,

 

a flotta tagjai és pártoló tagjai részére

 

– vízijártassági ismeretek elsajátítását, vizsgáztatásuk megszervezését,

– a víziflotta tulajdonában lévő eszközpark rendszeres használatát,

– folyamatos sportolási és szórakozási lehetőségek biztosítását,

– szervezett vízitúrákon való részvétel lehetőségét.

 

Az egyesület célja továbbá a környezet védelme, annak elősegítése. Ennek keretében különösen az alábbi tevékenységeket végzi:

 

– tagjai részére környezetvédelmi nevelés biztosítása,

– környezetvédelemmel kapcsolatos tanfolyamok, táborok,

rendezvények  szervezése és bonyolítása,

– bekapcsolódás más szervezetek által elindított, ezen céllal kapcsolatos tevékenységbe,

– ezen tevékenységgel összefüggésbe hozható külföldi kapcsolatok kiépítése, ápolása,

 

Az Egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében különösen az aklábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 

– az Egyesület céljaival kapcsolatos nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés (új: 26.§/ 4.; TEÁOR: 80.42),

– a leányfalui Duna-partszakasz fokozott környezet- és természet-védelme, valamint állatvédelem(új: 26.§/ 8.),

új           – környezetvédelem ( 26.§/ 9.; TEÁOR: 91.33),

–        gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekvédelem

(új: 26.§/ 10.),

új           – hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése( 26.§/ 11.; TEÁOR: 91.33),

–        sporttevékenység a vízi tömegsport fejlesztése érdekében

(új: 26.§/ 14.),

új           – euroatlanti integráció elősegítése ( 26.§/ 19. ),

 

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiban.

Az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, korlátozottan vállalkozási tevékenységeket folytathat. Az Egyesület a gazdákodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységeinek fejlesztésére fordítja.

 

 

5.           Az Egyesület működési területe:

 

Az Egyesület tevékenységét elsősorban a Magyar Köztársaság területén fejti ki. Tevékenységét külföldön a helyileg létrehozott szervei (szakosztályok, klubok) útján fejt ki. Az Egyesület a mindenkori érvényes jogszabályok keretei között, az Alapaszabályban rögzített céljai megvalósítása érdekében, külföldi államok területén is fejthet ki tevékenységet, hozhat létre szakosztályokat, szerveket. Egyébként az Egyesület kitűzött céljainak megvalósítása érdekében szakosztályokat, klubokat hozhat létre, tarhat fenn.

 

Különös rendelkezések

 

1.           Tagsági viszony az Egyesületben:

 

              1.1 A tagsági viszony keletkezése, tagfelvétel

 

a./      Az Egyesület tagja lehet magyar és külföldi, természetes és jogi személy (hontalan), valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, nemre, menzetiségre, vallásra, származásra, pártállásra és vagyoni helyzetre való tekintet nélkül.

b./      A tagsági viszony a belépési nyilakozat elnökség általi elfogadásával és az első tagsági díj befizetésével keletkezik. A belépési nyilakozatot írásban kell benyújtani az Egyesület elnökségéhez. A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a belépni szándékozó személyi adatait, szervezet  esetén jellemző adatait, valamint azt, hogy az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit és más előírásat (pl. tagdíjfizetési kötelezettség) magára nézve kötelezőnek ismeri el.

c./      Természetes személyek esetén a taggá válás feltétele továbbá a büntetlen előélet.

d./      A tagsági viszony keletkezésekor a tagot bejegyzik az Egyesület tagnyilvántartásába, nevének és lakcímének feltüntetésével.

e./      A tagság megszűnésekor ennek tényét és a megszűnés okét szintén be kell jegyezni a tagnyilvántartásba.

 

              1.2 Kiskorúak tagsági viszonya

 

Kiskorú, tagsági viszonyt 6 éves kortól 14 éves korig a törvényes képviselő hozzájárulásával, azt követően anélkül létesíthet.

 

              1.3 Pártoló tagság

 

Az Egyesületnek pártoló tagjai lehetnek mindazok, akik egyébként tagok lehetnének, de az Egyesület napi tevékenységében nem kívánnak részt venni de az Egyesület céljainak, elérése érdekében rendszeres anyagi, szakmai, vagy egyéb támogatást nyújtanak.

 

2.           Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei

 

2.1     Az egyesületi  tag  jogai és kötelezettségei

Az Egyesület tagja

– részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,

– köteles eleget tenni az Alapszabályban és az Egyesület szerveinek

határozataiban meghatározott kötelezettségeknek.

– Nagykorú tag válaszhat és választható az Egyesület szerveibe.

– A tagdíj fizetésen kívül ellenszolgáltatás nélküli vagyoni támogatás a tagtól csak a vezetőség által jóváhagyott célra és kizárólagosan önkéntes alapon kérhető. Kiskorú  esetében ehhez szülői hozzájárulás szükséges.

 

2.2     A pártoló  tag jogai és kötelezettségei

 

– részt vehet az Egyesület tevékenységében,

– tanácskozási joggal jelen lehet a közgyűlésen,

– igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit,

– köteles betartani az Alapszabály rendelkezéseit és a közgyúlés  határozatait,

– köteles tevékenységével az Egyesület tevékenységét elősegíteni.

 

3.           A tagsági viszony megszűnése

 

A tagsági viszony megszűnik

 

a./      a tag halálával,

b./      az Egyesület megszűnésével,

c./      kilépéssel (a kilépés a tag írásbeli bejelentése a vezetőség részére. A kilépési nyilatkozat átvételének időpontja a tagsági viszony megszűnésének időpontja),

d./      kizárással (kizárás: a tagsági viszonynak az Egyesület részéről történő megszűntetése, beleértve a fegyelmi kizárást is).

 

 

 

4.         Az Egyesület közgyűlése

 

Az Egyesület legfontosabb és legfőbb szerve az Egyesület közgyűlése, amely a tagok összességéből áll.

 

            4.1     A Közgyűlés kizárólagos hatásköre

 

a./      az Alapszabály megállapítása és módosítása,

b./      az éves költségvetés meghatározása,

c./      az ügyintéző szerv éves beszámolójának eéfogadésa,

d./      az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének,

valamint feloszlatásénak kimondása,

e./      az Egyesület különböző szervei által hozott döntések ellen

benyújtott kifogások (fellebbezések) elbírálása,

f./       Az Egyesület szervei tagjainak megválasztása, visszahívása,

felmentése, lemondásuk elfogadása, beszámolóik elfogadása,

g./      minden olyan további kérdés, amit a közgyűlés saját hatáskörébe von.

 

            4.2     A Közgyűlés működése

a./      A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. A Közgyűlés üléseit az Egyesület elnöksége hívja össze, a részletes napirendeket is tartalmazó írásbeli meghívó útján. A meghívókat úgy kell kiküldeni, hogy azok az ülés időpontját meglőzően legalább 15 naptári nappal az érdekeltekhez megérkezzenek. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok legalább fele személyesen, vagy meghatalmazottja útján jelen van. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagság legalább 1/3-a írásban, az ok és cél megjelölésével kéri (rendkívüli közgyűlés).

b./      A Közgyűlés ülései nyilvánosak, de indokolt esetben a nyivánosság kizárható.

            c./      A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a mindenkori flottaparancsnok szavazata dönt. A közgyűlési ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell különösen a hozzászólésokat, különvéleményeket, valamint a határozatokat.

            d./      Az Egyesület elnöksége a Közgyűlés határozatairól olyan nyilvántartást vezet, amelyből kiderül, a határozatok teljes szövege, a döntéshozás időpontja és a döntés hatálya, valamint a szavazati arányok az ‘igen’ és ‘nem’ szavazatok, illetve a tartózkodások számszerű feltüntetésével. Ezen nyivántartás nyilvános, abba kérésra, indokolt mértékben bárki betekinthet.

e./      A közgyűlés határozatait az elnökség általában hirdetmény útján nyivánosságra, székhelyén történő kifüggesztéssel. Ezen hirdetményeiről, kérésre bárkinek postai úton tájékoztatást küld. Amennyiben a határozat meghatározott személyeket, vagy azok bizonyos körét érinti, ezen személyeket az elnökség   írásban értesíti a határozatokról.

 

5.         Az Egyesület elnöksége

 

Az Egyesület elnöksége az Egyesület általános hatáskörű és egyben operatív végrehajtó és rendelkező, kollektív  vezető szerve.

 

            5.1     Az Elnökség kizárólagos hatásköre

 

a./      Jogosult és köteles intézkedni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

b./      Rendelkezéset határozat formájában hozza. Gondoskodik a Közgyűlés határozatainaik végrehajtásáról.

c./      A háromtagú Elnökséget az Egyesület Közgyűlés öt évre, az Egyesület  tagjai közül választja. Az Elnökség az elnökből és két elnökhelyettesből áll.

d./      Az Elnökség maga határozza meg működési rendjét, ügyrendjét, működéséről a Közgyűlésnek beszámolni köteles. Az Elnökség  fegyelmi jogkört gyakorol.

e./      Az Elnökség képviseli az Egyesületet külső szervek, hatóságok előtt, felelős az Egyesület törvényes működéséért. Az Elnökség a jogszabályok, az Alapszabály, a  közgyűlési és elnökségi határozatok keretei között a törvényes működés, a napi ügyek és a szakmai ügyek vitelének első számú irányító szerve.

f./       Az Elnökség tagjai, mint az Egyesület képviseletére jogosultak úgy írnak alá az Egyesület nevében, hogy az Egyesületet minden elnökségi tag önállóan jegyzi akként, hogy az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve mellé az aláírási címpéldány szerint írják saját nevüket.

g./      Az Elnökség tagjai utalványozási jogot gyakorolnak.

 

            5.2     Az Elnökség működése

 

a./      Az Elnökség az Egyesület működéséről éves beszámolót készít, melyet a Közgyűlés elé terjeszt elfogadás céljából. Ezen beszámoló akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt a Közgyűlés határozatával elfogadta.

b./      Az Elnökség lehetőséget biztosít arra, hogy az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb iratokat az Egyesület székhelyén, indokolt mértékben  bárki megtekinthesse. Az Elnökség beszámolói az Egyesület székhelyén, indokolt mértékben szintén bárki által megtkinthetők. A beszámolókat és határozatokat az Elnökség az Egyesület egyéb szerveinek és a tagokna minden esetben írásban is köteles rendelkezésre bocsátani úgy, hogy amennyiben döntést kell hozni, elegendő idő álljon rendelkezésre az áttanulmányozáshoz.

c./      Az Elnökség tagjai nem lehetnek más, jelen Egyesület céljaival össze nem egyeztethető tevékenységű szervezet vezető tisztségviselői. Az Egyesület céljaival ellentétes, vagy azt veszélyeztető egyéb tevékenységet nem folytathatnak.

 

 

d./      Az Elnökség az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról és lehetőségeiről évente tájékoztatót készít, melyet hirdetmény útján hoz nyivánosságra. Ezen hirdetmény folyamatosan az Egyesület székhelyén, valamint működési területe szerint illetékes önkormányzat hirdetőtábláján, illetve telephelyein kerül kifüggesztésre.

e./      Az Elnökség az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést is készít.

 

6.         Az Egyesület számvizsgáló bizottsága

 

A Számvizsgáló Bizottság az Egyesület működésének gazdasági, számviteli ellenőrző szerve.

 

            6.1     A Számvizsgáló Bizottság feladat- és hatásköre

a./      Az Egyesület közgyűlése 5 éves határozott időtartamra 3 tagú Számvizsgáló Bizottságot választ. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály és az Egyesület határozatai alapján végzi.

b./      A Bizottság feladatkörében ellenőrzi az Elnökség munkáját és az Egyesület működését.

            6.2     A Számvizsgáló Bizottság működése

a./      A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. Évente legalább egyszer ülésezik. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szava dönt.

b./      A Bizottság gondoskodik az Egyesület eszközeinek és forrásainak nyilvántartásáról, a köztartozésok teljesítéséről, évente beszámol a Közgyűlésnek az Egyesület vagyoni, pénzügyi helyzetéről.

c./      A Bizottság ellenőrzi és véleményezi az Egyesület éves zárszámadását, mérlegét.

 

7.         Az Egyesület szakosztályai, klubjai

 

7.1.    Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében szakosztályokat, klubokat hozhat létre, belföldön és külföldön egyaránt. Amennyiben a szükléges személyi-, tárgyi és jogszabályi feltételek rendelkezésre állnak, az egyes szakosztályok, klubok önálló szervezeti és gazdasági egységet képviselnek. Az önálló szakosztályok tagságát a szakosztály, klub vezető tisztségviselője képviseli az Egyesület közgyűlése előtt.

 

7.2.    Az önálló szakosztályok, klubok jelen Alapszabállyal összhangban működési szabályzatot hoznak létre, de működésükre alapvetően jelen okiratban foglaltak az irányadók.

 

8.         Az Egyesület megszűnése

 

Az Egyesület megszűnik az alábbi esetekben:

 

– feloszlását a közgyűlés kimondja,

– szétválik, más egyesületbe beolvad,

– a bíróság, jogerős határozatával a megszűnését kimondja,

– valamint az 1989. évi II. törvényben meghatározott egyéb esetekben.

 

Megszűnés esetén az Egyesület vagyonát – a hitelezők kielégítése után az egyesületi tagiskolák sportszervásárlására kell fordítani, egymás között egyenlő arányban. Megszűnés esetén a létrehozott szakosztályok, klubok is minden további feltétel nélkül megszűnnek.

 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a PTK-nak az egyesületre vonatkozó, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Kelt: Leányfalu, 2004. március 01.